Doc24 LEGATET

Næste ansøgningsrunde åbner 1. februar 2022.

Doc24 uddeler årligt et legat til den eller de personer, der har brug for støtte under uddannelse eller praktik inden for et sundhedsfaglig studie.

Ved tildeling lægger vores ledelse vægt på, at modtageren af legatet er økonomisk trængende og har gode karakterer.

Vi yder støtte uanset hvilken universitet, du har læst på. Det eneste der kræves for at du kan søge er, at du har læst et sundhedsfagligt studie som eksempelvis:

 • Medicin
 • Sygeplejerske
 • Social- og sundhedshjælper/assistent
 • SOSU-assistent
 • Jordmoder
 • Farmaceut
 • Bioanalytiker
 • Molekylær medicin
 • Radiograf
 • Ernæring og sundhed
 • Tandlæge
 • Fysioterapeut
 • Genetik

Find alle sundhedsfaglige uddannelser her.

Alle ansøgninger bliver vurderet individuelt, og modtageren af vores legat bliver kontaktet direkte d. 1. august.

Processen

Indhold i ansøgningen:

 • Fulde navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • Mail
 • CV
 • Motiveret ansøgning der beskriver, hvorfor du/I skal have Doc24 legatet
 • Ansøgningen sendes til legat@doc24.dk eller via nedenstående formular

Doc24 legatet kan bruges til:

 • Praktikophold eller udvekslingsophold i Danmark eller udlandet
 • Forskningsprojekter der vedrører sundhedsfaglige emner
 • Non-forskningsrelaterede projekter der vedrører sundhedsfaglige emner

Doc24 legatet støtter:

 • Studerende, tidligere studerende og forskere der læser et sundhedsfagligt studie
 • Danskere eller personer med uddannelses- eller arbejdsmæssig tilknytning til Danmark
 • Studier og aktiviteter der styrker sundheden i Danmark og i andre lande i samarbejde med Danmark

  In english:

  The next application round opens on February 1, 2022.

  Since 2014, Doc24 has annually awarded a scholarship to the person or persons who need support during education or internship within a health professional study.

  When awarding, our board emphasizes that the recipient of the scholarship is financially needy and has good grades.

  We provide support no matter what university you have studied at. The only thing required for you to apply is that you have read a health professional study such as:

  • Medicine
  • Nurse
  • Social and health worker / assistant
  • Social and health care assistant
  • Midwife
  • Pharmacist
  • Medical Laboratory Technologist
  • Molecular medicine
  • Radiograph
  • Nutrition and Health
  • Dentist
  • Physiotherapist
  • Genetics

  All applications will be assessed individually, and the recipient of our scholarship will be contacted directly on 1 August 2022.

  The process

  • Content of the application:
  • Full name
  • Address
  • Phone number
  • Mail
  • CV
  • Motivated application that describes why you / I should have the Doc24 scholarship
  • The application is sent to legat@doc24.dk or via the form below

  The Doc24 scholarship can be used for:

  • Internship or exchange stay in Denmark or abroad
  • Research projects related to health topics
  • Non-research-related projects relating to health topics

  The Doc24 scholarship supports:

  • Students, former students and researchers studying a health professional study
  • Danes or persons with educational or work connections to Denmark or UK.
  • Studies and activities that strengthen health in Denmark and in other countries in collaboration with Denmark